Ingyenes Házhozszállítás   |   30 napos visszaküldési garancia

Felhasználási feltételek

A mindenkor hatályos 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv 1971.§ (1) bekezdés (a továbbiakban szintén, mint „polgári törvénykönyv”) értelmében kiadott kereskedelmi feltételek

I. cikkely Bevezető rendelkezések

1.1 Az eyerim s.r.o. (Kft.) társaság (székhely: Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Szlovák Köztársaság, cégazonosító szám: 47 970006, adóazonosító szám: 30442339, DPH-Hozzáadott Értékadó azonosító száma: HU30442339, a továbbiakban szintén, mint „eladó”) jelen kereskedelmi feltételei szabályozzák az egyes szerződő felek egymás iránti jogait és kötelességeit, amelyek az eladó és vásárló között az eladó elektronikus rendelési nyomtatványa útján létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban, mint „adásvételi szerződés“) alapján, illetve a szerződéssel kapcsolatban keletkeztek, és a jelen kereskedelmi feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az internetes üzletet az eladó üzemelteti a www.eyerim.hu honlap weboldalán (a továbbiakban, mint „weboldal“), a weboldal interfész útján (a továbbiakban, mint „webáruház-interfész“).

1.2 A jelen kereskedelmi feltételek nem vonatkoznak az olyan esetekre, amikor egy bizonyos személynek szándékában áll az eladótól valamiféle árucikket vásárolni, amikor az adott személy lehet jogi személy vagy a saját vállalkozási tevékenysége keretében, illetve a saját önálló foglalkozási tevékenységének teljesítése keretében eljáró árurendelő személy.

1.3 A jelen kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezéseket a vevő és az eladó (a továbbiakban együttesen, mint „szerződő felek”) az adásvételi szerződésben egyeztethetik. Az adásvételi szerződésben rögzített eltérő rendelkezések a kereskedelmi feltételekkel szemben az alkalmazásukat illetően elsőbbséggel bírnak.

1.4 A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a kereskedelmi feltételek cseh nyelven lettek elkészítve. Az adásvételi szerződést cseh nyelven lehet megkötni.

1.5 A kereskedelmi feltételek tartalmát az eladónak joga van módosítani vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés azonban a kereskedelmi feltételek eredeti tartalmának a hatályossági időtartama alatt keletkezett jogokat és kötelességeket nem érinti.

II. cikkely Használói számla

2.1 A vevőnek lehetősége van, hogy a beregisztrálása útján vagy regisztrálása nélkül is az árucikket közvetlenül az áruház web-interfésze útján rendelje meg.

2.2 A weboldalon történő beregisztrálásakor és az áru megrendelésekor a vevő köteles valamennyi igényelt adatot pontosan, valósághűen feltüntetni. A számláján feltüntetett adatok megváltozásakor a vevő az adatait frissíteni köteles. A használói számlán és az áru megrendelésekor a vevő által feltüntetett adatokat az eladó helyesnek, valóságnak megfelelőnek fogja minősíteni.

2.3 A használó számlájához hozzáférést a használói név és jelszó biztosítja. A vevő kötelezi magát, hogy a használói számlájához hozzáférési adatait bizalmasan, titoktartással fogja kezelni.

2.4 A vevőnek nincs joga, hogy a saját használói számláját harmadik személyek számára felhasználhatóvá tegye.

2.5 Az eladónak joga van a használó számláját törölni, elsősorban akkor, ha a vevő a saját számláját 24 hónapot meghaladó időn belül nem fogja használni, illetve akkor is, ha a vevő az adásvételi szerződésből (és a kereskedelmi feltételekből) eredő kötelességeit megszegi.

III. cikkely Adásvételi szerződés megkötése

3.1 Az áruház web-interfésze útján közzétett valamennyi termékprezentáció csupán tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az adott termékkel kapcsolatban adásvételi szerződést kötni. Ebben az esetben a Polgári Törvénykönyv 1732.§ (2) bekezdés rendelkezése esetben nem alkalmazandó

3.2 Az áruház web-interfésze tartalmazza a termékekről szóló információkat, illetve feltünteti szintén az egyes árucikkek vételárát is. Az árucikkek vételára magába fogalja a csomagolás költségét, a hozzáadott értékadót és az összes vonatkozó illeték összegét is. A termék vételára azonban nem tartalmazza az árucikk leszállításával, kézbesítésével kapcsolatos költségeket. Az árucikkek vételárai hatályosak maradnak mindaddig, amíg ezeket az adott weboldal megjeleníti. Ez a rendelkezés azonban nem korlátozza az eladó azon jogát, hogy az egyedileg egyeztetett feltételek alapján adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az árucikk megrendelésekor a vevő az adott weboldalon árurendelési nyomtatványt tölt ki. Az árurendelési nyomtatvány elsősorban az alábbi információkat fogja tartalmazni:

     3.3.1 megrendelt árucikk megnevezése (a megrendelt árucikkeket a vevő a weboldalon megjelenített elektronikus vásárlókosarába „helyezi be”),

     3.3.2 az árucikk vételárának a megfizetési módja, a megrendelt áru igényelt kézbesítési módja, és

     3.3.3 az áru leszállításával kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatások (a továbbiakban együttesen szintén, mint „rendelés“).

3.4 Mielőtt az eladónak a rendelését elküldené, a vevőnek joga van, hogy az általa a rendelésbe foglalt adatok helyességét ellenőrizze, módosítsa, tekintettel arra a tényre is, hogy a vevőnek lehetősége van a rendelésbe bevitelezett adatait megvizsgálni és az esetlegesen hibás adatokat kijavítani. A rendelést a vevő az eladónak a „ZAPLATIT - MEGFIZETNI“ gombra kattintással küldi el. A rendelésben tartalmazott adatokat az eladó pontosaknak fogja minősíteni. Az eladó a rendelés érkezését követően a rendelés kézbesítését köteles az elektronikus posta útján haladéktalanul visszaigazolni a vevőnek, éspedig a vevő használói számláján vagy a rendelésen feltüntetett postacímére (a továbbiakban, mint a „vevő elektronikus postacíme“).

3.6 A rendelés (termék mennyisége, vételár szintje, felételezett szállítási költségek) függvényében az eladónak mindig jogában áll, hogy a vevőtől a rendelése utólagos igazolását igényelje (pl. írásban vagy telefon útján).

3.7 Az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony a rendeléskézbesítés visszaigazolása (elfogadása) pillanatával jön létre, és ezt az igazolást a vevőnek az eladó az elektronikus posta útján küldi el a vevő által megadott e-mail címére.

3.8 Vevő hozzájárul, hogy az adásvételi szerződés a távkommunikációs eszközök alkalmazása útján legyen létrehozva. A vevőt terhelő, az adásvételi szerződés létrehozásával kapcsolatos távkommunikációs eszközök (internetes összeköttetés, telefonhívások) használati költségeit a vevő köteles meghárítani, miközben tilosa, hogy ezek a költségek az alapilletékek kiszabott összegeit meghaladják.

IV. cikkely Vételár és a fizetési feltételek

4.1 Az adásvételi szerződés szerint leszállított termék vételárát, esetleg az áruszállítással kapcsolatos költségeket a vevő az eladónak az alábbi módok egyike útján fizetheti meg:

      a) készpénzben utánvétellel a vevő által a rendelésben feltüntetett helyszínen;

      b) készpénz nélküli, hitelkártya útján történő megfizetéssel;

      c) készpénz nélküli, PayPal-fizetőkapu útján történő megfizetéssel;

      d) internetes Bitcoin fizetőhálózat útján történő megfizetéssel.

4.2 A vételár megfizetésével egyúttal a vevő az eladónak megfizetni köteles szintén a mindkét fél által egyeztetett áruszállítással kapcsolatos, az áruszállítási mód függvényében kiszámlázott költségeket is. Amennyiben ez nem lenne kifejezetten eltérő módon feltüntetve, úgy a továbbiakban a vételár alatt az áruszállítással kapcsolatos kiadások beszámítását is érteni kell.

4.3 Az eladó a vevőtől előleget vagy hasonló kifizetéseket nem fog követelni. Ez a szabály azonban nem érinti a kereskedelmi feltételek 4.6 fejezetének a rendelkezését - tehát, hogy a termék vételárát előre megfizetni kell.

4.4 Ha a vételár utánvétellel kerül megfizetésre, úgy a vételár megfizetése az áru átvételekor lesz esedékes. Ha a vételár megfizetése az internetes Bitcoin fizetőhálózat útján valósulna meg, úgy a vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésekor lesz esedékes. A készpénz nélküli megfizetés esetén a vevő vételár-meghárítási kötelezettsége az adott vételár összegének az eladó számlájára történő jóváírásakor lesz teljesítettnek minősítve.

4.5 Főleg az olyan esetben, ha a vevő a jelen kereskedelmi feltételek 3.7 fejezet értelmében a rendelését utólag nem erősítette meg, úgy az eladónak joga van, hogy még a termék a vevő javára elszállítását megelőzően a vételár teljes összegének a megfizetését a vevőtől igényelje. A Polgári Törvénykönyv 2119.§ (1) bekezdés rendelkezése ekkor nem lesz alkalmazandó.

4.6 Az eladó által a vevő javára nyújtott esetleges termék vételárra nyújtott kedvezményeket nem lehetséges egymással kombinálni.

4.7 Ha a kereskedelmi viszony keretében hagyományosan használatos, illetve, ha ezt az általános hatályú jogszabályok előírják, úgy az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített megfizetéseket illetően a vevő számára adóbizonylatot-áruszámlát állít ki. Az eladó a hozzáadott értékadó fizetőjeként van nyilvántartva. Az eladó az adóbizonylatot-áruszámlát a termék vételárának a megfizetését követően állítja ki, majd ezt elektronikus dokumentum formájában a vevő e-mail címére küldi el.

V. cikkely Elállás az adásvételi szerződéstől

5.1 A Polgári Törvénykönyv 1829.§ (1) bekezdés rendelkezése értelmében a vevőnek joga van, hogy az áru átvételétől számított 14 napon belül – ezt a határidőt az eladónak joga van 30 napra meghosszabbítani - az adásvételi szerződéstől elálljon; amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát többféle termék, árucikk képezné, úgy a futamidő az utolsó áruszállítmány átvételi napjával indul. Az adásvételi szerződéstől elálláshoz a vevő alkalmazhatja az eladó által nyújtott – a jelen kereskedelmi feltételek mellékletét képező – mintanyomtatványt is. Az adásvételi szerződéstől elállását a vevő egyébként elküldheti az eladó alábbi üzemhelyének a címére:
eyerim - FHB Group
Mlynske luhy u. 29
821 05, Bratislava
Szlovák Köztársaság,

illetve az eladó e-mail címére:
kapcsolat@eyerim.hu

5.2 Ha vevő az adásvételi szerződéstől a jelen kereskedelmi feltételek 5.1 fejezete értelmében állna el, úgy az adásvételi szerződés a kezdetétől fogva megszüntetettnek lesz nyilvánítva. A tárgyi terméket az eladónak ekkor az adásvételi szerződéstől elállást követő tizennégy napon belül a vevő visszaszolgáltatni köteles. Ha az adásvételi szerződéstől a vevő állna el, úgy az áru az eladó számára visszaszállításával járó költségeit a vevő köteles megfizetni, még akkor is, ha a terméket a jellege miatt a szokásos postai küldemény formájában nem lehetséges visszatéríteni.

5.3 Ha vevő az adásvételi szerződéstől a jelen kereskedelmi feltételek 5.1 fejezete értelmében állna el, úgy az eladó az áru fejében a vevőtől kapott pénzösszegeket az adásvételi szerződéstől elállást követő tizennégy napon belül visszaszolgáltatni köteles ugyanazon fizetési mód alkalmazásával, mint ahogy az adott pénzösszeget az eladó javára a vevő megfizette. Az eladónak szintén módjában áll, hogy a vevő által számára nyújtott pénzösszegeket visszatérítse haladéktalanul a vevő általi áru-visszatérítéskor vagy más, a vevővel egyeztetett módon is, amennyiben a vevő terhére további költségek nem keletkeznének. Ha az adásvételi szerződéstől a vevő állna el, úgy az áru fejében a vevőtől kapott pénzösszegeket az eladó nem köteles visszaszolgáltatni mindaddig, amíg a vevő a tárgyi terméket vissza nem küldi, illetve ha az áru visszaszállításának tényét nem bizonyítja.

5.4 Ha a vevő nem az eladó által ajánlott legalacsonyabb költségekkel járó áruszállítási módot választotta, úgy az eladó a vevő javára csupán az általa ajánlott legalacsonyabb szállítási költség összegét köteles megtéríteni.

5.5 A vevőnek nincs joga, hogy az áruszállítási szerződéstől visszalépjen akkor, ha az adott árucikk a fogyasztó vagy a vevő egyéni kívánsága alapján lett kivitelezve. Az ilyesféle szerződésként van minősítve, például a vevő egyéni specifikus igényei alapján az egyedi dioptriájú szemüveglencsék kivitelezéséről szóló szerződés.

5.6 A visszaszállított terméken keletkezett károsodásokkal kapcsolatos kártérítési igényét az eladónak egyoldalúan joga van a vevő által igényelt visszafizetendő vételár összegébe beszámítani.

5.7 Ha a tárgyi termékkel közösen az eladó bizonyos ajándékot is küldött a vevőnek, úgy az eladó és a vevő között létrejött ajándékozási szerződés felbontásának a feltétele, hogy amennyiben az adásvételi szerződéstől a vevő állna vissza, úgy a tárgyi ajándék tárgyában kötött ajándékozási szerződés a hatályát veszti, és ebben az esetben a vevő a tárgyi termékkel az ajándékot is az eladónak visszaszolgáltatni köteles.

VI. cikkely Termék leszállítása és átadása

6.1 A termék leszállítás módját (verzióját) a vevő a rendelési nyomtatványon határozhatja meg. Ha az áruszállítás módja a vevő egyedi igénye alapján lenne egyeztetve, úgy az adott szállítási eljárásból eredő veszélyfelelősséget a vevő viseli, és az esetleges utólagos költségeket is a vevő köteles fedezni.

6.2 A termékkárért járó felelősség a vevőre az áru átvételekor száll át. Ugyanezzel a következménnyel jár az a tény is, ha a vevő az árucikket nem veszi át annak ellenére, hogy az eladó a termékkel való kezelést számára lehetővé tette.

6.3 Ha az adásvételi szerződés alapján az eladó az áruszállítmányt a vevő által megadott rendeltetési címre köteles leszállítani, úgy a vevő az így leszállított terméket köteles átvenni.

6.4 Ha a vevőnél létrejött okok miatt a rendelt terméket ismételten leszállítani szükséges, illetve a rendelésben igényelt módtól eltérően kell kézbesíteni, úgy a vevő az ismételt kézbesítésből, illetve az eltérő szállítási módból eredő költségeket is köteles meghárítani.

6.5 Az áru szállítójától történő átvételekor a vevő köteles megvizsgálni az egyes csomagolások épségét, és ezek bármiféle sérülésének, hiányának észlelése esetén kifogásait haladéktalanul a szállítónak köteles közölni. Ha a termék csomagolásán illetéktelen erőszakos behatolás jelei láthatók, úgy a vevőnek joga van a szállítótól a termék átvételét elutasítania.

6.6 Abban az esetben, ha a rendelésén a vevő a vételár megfizetését valamelyik készpénz nélküli eljárás útján választotta, úgy az eladónak joga van a terméket a vevőnek leszállítani csak azt követően, hogy a vételár összege az ő bankszámlájára jóváírásra került.

VII. cikkely Hiányos teljesítésből eredő jogok

7.1 A hiányos teljesítésből eredő jogérvényesítést illetően a szerződő felek jogait és kötelességeit az általános hatályú, kötelezően betartandó jogszabályok (elsősorban a Polgári Törvénykönyv 1614.§-1925.§, 2009.§ - 2117 és a 2161.§ - 2174.§ rendelkezései) szabályozzák.

7.2 Az eladó tartozik felelősséggel azért, hogy a termék az átadásakor hiánytalan állapotban legyen. Az eladó különösen felelős, hogy a termék a vevő általi átvételekor az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

      7.2.1 a tárgyi termék rendelkezik a mindkét fél által egyeztetett adottságokkal, és amennyiben az erre vonatkozó egyezség nem jött volna létre, úgy a tárgyi termék rendelkezik azokkal a paraméterekkel, amelyeket az eladó vagy a gyártó szavatolt, illetve amelyeket a vevő a tárgyi árucikk jellegét illetően, valamint az eladó vagy a gyártó által bemutatott hirdetés alapján elvárt.

       7.2.2 a tárgyi termék az eladó által deklarált rendeltetési célra megfelel, illetve az általánosan szokásos használati célra felhasználható,

      7.2.3 ta termék minősége, kivitelezése megfelel az egyeztetett vagy eredetileg bemutatott termékmintának akkor, ha a minősége, kivitelezése az egyeztetett minőségben vagy az eredetileg bemutatott formában lett megvalósítva,

      7.2.4 a termék mennyisége, méretei vagy tömege megfelelő,

      7.2.5 a termék a vonatkozó jogszabályok követelményeit kielégíti.

7.3 Ha a termék hiányossága az átadását-átvételét követő hat hónapon belül lett felderítve, úgy ezt olyasféle hiányosságként kell minősíteni, amely már a termék átadáskor fennállt. A fogyasztási jellegű termék hiányosságából eredő jogát a vevő az átadást követő huszonnégy hónapon belül érvényesítheti, amennyiben az adott termékre vonatkozóan nem lett eltérő kifogásolási időtartam kiszabva.

7.4 A hiányos teljesítésből eredő jogát a vevő a termék eladójánál, az ő üzemhelyének helyszínén juttatja érvényre. A reklamáció érvényesítési időpontjának a vevő által az eladónak a kifogásolt termék kézbesítési pillanatát kell tekinteni.

7.5 Az eladó felelősségével kapcsolatos egyéb jogokat és kötelességeket az eladó reklamációs rendje szabályozhatja.

VIII. cikkely Eladó és vevő egyéb jogai és kötelességei

8.1 Miután a teljes vételárat megfizette a termék tulajdonjoga a vevőre száll át.

8.2 Eladót a vevővel fennálló viszonya keretében - a Polgári Törvénykönyv 1826.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében - nem kötelezi semmiféle viselkedési kódex szabálya.

8.3 A fogyasztók bíróságon kívüli panaszait az elektronikus postacíme kapcsolat@eyerim.hu útján az eladó intézi. A panaszintézési tájékoztatást az eladó a vevő e-mail címére küldi meg. A jelen kereskedelmi feltételek alapján az adásvételi szerződésből eredő bírósági peren kívüli fogyasztói jogvitákat a Cseh Kereskedelmi Felülvizsgálati Hatóság (székhely: Štěpánská u. 567/15, 120 00 Praha 2, cégazonosító szám: 000 20 869, internet cím: http://www.coi.cz) illetékes rendezni.

8.4 Az eladó joga van árucikket értékesíteni a kisiparosi engedélye alapján is. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyi Adatvédelmi Hatóság teljesíti. A Cseh Kereskedelmi Felülvizsgálati Hatóság kötelességei keretében korlátozott terjedelemben felügyeli továbbá a később kiadott előírásokkal újított, a fogyasztók védelméről szóló 634/1992.sz. törvény betartását is.

8.5 Vevő ezúton vállalja magára a Polgári Törvénykönyv 1765.§ (2) bekezdés rendelkezése szerinti körülményváltozás veszélyét is.

IX. cikkely Személyi adatok védelme

9.1 A vevő-természetes személy személyes adatainak védelmét a személyi adatok védelméről szóló, a később kiadott előírásokkal újított 101/2000.sz. törvény szabályozza.

9.2 Személyi adatainak feldolgozásához a vevő hozzájárul, és egyért az alábbi adatainak a kezelésével: előnév és utónév, lakhely postacíme, kézbesítési postacím, cégazonosító szám, adóazonosító szám, elektronikus posta címe és telefonszáma (a továbbiakban közösen, mint „személyi adatok“).

9.3 Személyi adatainak az eladó általi feldolgozásához a vevő hozzájárul annak érdekében, hogy az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelességek teljesíthetők legyenek, illetve a használói számla folyamatosan vezetve lehessen. Amennyiben a vevő erre vonatkozóan nem rendelkezik másképpen, úgy az eladó által történő személyi adatainak a feldolgozásával egyetért szintén annak érdekében is, hogy a kereskedelmi jellegű információk, közlemények a vevő számára elküldve legyenek. A személyi adatok feldolgozásához hozzájárulás a jelen fejezet teljes tartalma szerint nem jelent olyan feltételt, amely az adásvételi szerződés létrehozását kizárólagosan meggátolná.

9.4 A vevő tudomásul veszi, hogy a személyi adatait (beregisztráláskor, a használói számláján, a weboldal útján megvalósított rendelései során) pontosan és a valóságnak megfelelően feltüntetni, valamint a személyi adatainak a változásairól az eladót haladéktanul értesíteni köteles.

9.5 Személyi adatok feldolgozásával a vevő adatkezelőként harmadik személyt is megbízhat. A megrendelt árucikk szállításával megbízott személyeken kívül - a vevő előzetesen kifejezett jóváhagyása hiányában - az eladó részéről tilos, hogy a személyi adatokat harmadik személyeknek szolgáltassa ki.

9.6 A személyi adatok meghatározatlan időtartamon át lesznek feldolgozva. A személyi adatok automatikusan az elektronikus dokumentumok formájában, vagy a nem automatizált eljárással a papíralapú dokumentumként kerülnek feldolgozásra.

9.7 Vevő igazolja, hogy az általa nyújtott személyi adatok pontosak, és egyúttal igazolja, hogy az adatok önkéntes megnyújtásának tényét illetően felvilágosítva lett.

9.8 Abban az esetben, ha a vevő úgy véli, hagy az eladó vagy az adatkezelő (a kereskedelmi feltételek 9.5 fejezete értelmében) a személyi adatait oly módon dolgozza fel, amely a törvényes rendelkezéseket vagy a jelen kereskedelmi feltételeket sérti, úgy az alábbi módon járhat el:

      9.8.1 az eladóhoz fordulhat felvilágosításért,

      9.8.2 kérelmezni, hogy a számára így keletkezett nem kívánatos állapotot az eladó vagy az adatkezelő megszüntesse.

9.9 Ha a vevő a saját személyi adatainak a feldolgozásáról kér tájékoztatást az eladótól, úgy az eladó köteles az igényelt tájékoztatásokat megnyújtani. Az eladónak joga van, hogy az előző mondat szerint nyújtott tájékoztatásnyújtás fejében a vevőtől költségtérítést igényeljen, amelynek összege azonban nem haladhatja meg a tájékoztatásnyújtáshoz szükséges költség szintjét.

X. cikkely Küldemények kézbesítési módja

10.1 A vevő számára rendeltett küldemények a vevő e-mail címére küldendők el.

XI. cikkely Záró rendelkezések

11.1 A szerződő felek kifejezetten megegyeztek, hogy az általuk létrehozott szerződéssel kapcsolatos, két fél közötti valamennyi jövőbeli jogvitát - beleértve a szerződés hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével és befejezésével kapcsolatos vitát; továbbá a szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetetten keletkezett jogérvényesítéseket, a létrehozott jogviszony hatályossági kérdéseit, valamint a feltüntetett jogokkal kapcsolatos jogügyi kérdéseket még akkor is, ha a szerződés a hatályát vesztené, megszüntetve lenne vagy a szerződéstől valamelyik fél visszalépett volna - elsősorban békés tárgyalások útján becsületesen és a jó erkölcsi elvek betartásával kívánják rendezni. Amennyiben azonban a tárgyalások eredménytelenek lennének, úgy az előállt jogvita rendezését a felek a cseh jogrend értelmében a Cseh Köztársaság illetékes bíróságára fogják bízni.

11.2 Amennyiben az adásvételi szerződés bármiféle nemzetközi (külföldi) vonatkozású elemet is tartalmazna, úgy a szerződő felek egyeztették, hogy a közöttük létrejött szerződés a Cseh Köztársaság vonatkozó jogszabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyv szerint fognak irányulni. Ez a rendelkezés azonban az általánosan hatályos jogszabályokból eredő fogyasztói jogokat nem fogja érinteni.

11.3 A jelen kereskedelmi feltételek - amennyiben az eladó és a vevő között létrejött szerződés ezt nem pontosítaná más módon - 2016.10.01-én lépnek hatályba és válnak jogérvényessé.

11.4 A kereskedelmi feltételek tartalmát az eladónak van joga megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés azonban nem érinti a kereskedelmi feltételek eredeti megfogalmazásának a hatályosságából eredő jogokat és kötelességeket. A kereskedelmi feltételek aktuálisan hatályos szövegét a kivitelező a www.eyerim.hu honlapján teszi közzé.

11.5 A vevő hozzájárul, hogy az eladó szolgáltatásaival, vállalkozásával kapcsolatos információk számára, a vevő elektronikus postacímére elküldve legyenek, és egyetért azzal is, hogy a kivitelező kereskedelmi célú közleményi szintén a vevő elektronikus postacímére legyenek küldve.

11.6 Ha a jelen kereskedelmi feltételek valamelyik rendelkezése hatálytalan, végrehajthatatlan lenne, illetve később ilyenként lenne minősítve, úgy a helytelen rendelkezés helyett olyan rendelkezést szükséges alkalmazni, amelynek értelmezése a hatálytalan, helytelen rendelkezés tartalmának leginkább megfelel. Valamelyik rendelkezés hatálytalansága, helytelensége azonban az egyéb rendelkezések hatályát nem érinti. Kételyek esetén a jelen kereskedelmi feltételek rendelkezéseit inkább hatályosnak, mint érvénytelennek kell tekinteni.

11.7 Az adásvételi szerződést és a vonatkozó kereskedelmi feltételeket az elektronikai adathordozón az eladó archiválja, és ennek tartalmához az illetéktelen személyek hozzáférése tiltva van.

Eladó elérhetőségi adatai:
küldemények kézbesítési postacíme:
eyerim - FHB Group
Mlynske luhy u. 29
821 05, Bratislava
Szlovák Köztársaság
E-mail cím: kapcsolat@eyerim.hu,